Koszyk

Regulamin placówek

 1. Towar odkupujemy od osób pełnoletnich, posiadających dowód osobisty.

 2. Osoba sprzedająca towar musi być jego właścicielem, i nie mogą na tym towarze ciążyć żadne zobowiązania takie jak: leasing, zastaw bankowy, oraz inne obciążenia płatnicze, ani nie może toczyć się inne postępowanie karne lub cywilne wobec przedmiotu sprzedaży.

 3. Firma DPK sp. z o.o. odpowiada za przechowanie sprzedanego towaru, w czasie określonym w umowie.

 4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, najpóźniej w dniu przypadającym na termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

 5. Odstępne może być negocjowane indywidualnie.

 6. Osoba zawierająca przedwstępną umowę sprzedaży towaru jest zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej w ustalonym terminie. Po tym okresie firma DPK sp. z o.o. ma prawo do zawarcia umowy przyrzeczonej oraz zbycia towaru.

 7. Warunkiem odstąpienia od zawarcia umowy przyrzeczonej jest zapłata odstępnego którego wysokość jest ustalona w zawartej umowie przedwstępnej.

 8. DPK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zakupu towaru, gdy istnieje podejrzenie, że towar jest kradziony, pochodzi z przemytu, jak również z innych przyczyn nie wymienionych w regulaminie, w ramach kodeksu cywilnego.

 9. Towar jest wyceniany na podstawie aktualnej wartości rynkowej.

 10. Czynności odstąpienia od umowy może dokonać tylko osoba zawierająca umowę lub osoba przez nią upoważniona w trakcie podpisywania umowy.

 11. Wszystkie ewentualne kwestie sporne regulują przepisy kodeksu cywilnego.